هفته ای پر از مناسبت!

این هفته خیلی مناسبت داره!

آقا نیامدی و جوانیمان گذشت

   وقت تموز و سیف و بهاریمان گذشت

      هر چند بهمن است ولیکن ربیع ماست

           وحدت رسیده است و جداییمان گذشت

/ 0 نظر / 13 بازدید